درباره

ایران مرکز

.

Iran Markaz

ایران مرکز
تهران، خیابان جمهوری، نبش چهارراه ۱۲ فروردین، پلاک ۱۰۴۵
Contactus@iranmarkaz.ir
09123369707-66970970
تیم ایران مرکز

در خدمت شماست

یعقوب قاسمی

مدیر آژانس
خانم مصطفوی
.
خانم بختیاری
.
خانم نظامی
.
خانم منصوری
.
خانم قاسمزاده
.
آقاییعقوب قاسمی
66970970
خانمزهره خسروشاهی
88644644
خانموالا والا
خانمشیهان قلاوند
آقایمجتبی ابوذر
66970970
خانمپروین جهانگیری
خانمگیتی معظمی
خانمزهرا حسن زاده
خانمفاخته آرش فخر
66970970
خانمترانه سلیمانی
-
خانمرویا اکبری
66970970
آقایراحله استاد محمد
66970970

ایران مرکز